Menu
ಎಸಿಇಐ - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಕಡತಗಳು
1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ACEIBS
2 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ DCEIBAS
3 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ DCEIBAW
4 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ DCEIBW
5 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ EIBS
6 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ರಾಮನಗರ DEIRNG
7 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ತುಮಕೂರು DEITUM